https://www.youtube.com/watch?v=4BfKFCOCJe8
Příběh napsaný životem

Když se spirituální transformace

promění v krizi

Stáhnout knihu Mé jméno je Aproxima v PDF

Psychospirituální krize je něco, co vám zcela zásadním způsobem a proti vaší vůli změní život. Jak říká Pjér la Šéz, když vám Duch poklepe na rameno, nečekáte to. A už vůbec na to nejste připraveni. Já sama jsem si takovou transformací prošla. Otevřelo se mi tzv. třetí oko a mimosmyslové vnímání, zažila jsem stavy rozšířeného vědomí, zažila jsem svoje početí, prenatální období, porod, několik proscesů umírání a smrti, byla jsem na zasedání Galaktické rady … bylo mi řečeno vyššími bytostmi, kdo jsem, jaký je smysl mé existence tady na Zemi, jaký úkol mi byl svěřen a jakými výzvami si potřebuji projít. Jsem blázen? Jak se to vezme, pro někoho ano, pro někoho ne. Mi osobně to všechno dává smysl a zapadá to do hlubšího konceptu lidského bytí, pomáhá mi to mít soucit s utrpením ostatních lidí.

Tuto malou knihu s názvem Mé jméno je Aproxima věnuji všem hledačům na cestě k sobě. Je zdarma ke stažení.
Budiž vám všem můj příběh povzbuzením ve vaši temné noci duše.

S láskou Inka Tichá

logo

Stáhnout knihu v PDF

Co je to psychospirituální krize?

Wikipedie: Psychospirituální krize (angl. spiritual emergency, případně spiritual crisis) je jednou z forem krize vlastní identity. Jde o stav, kdy u člověka dochází k významným změnám v názorovém či hodnotovém systému (např. jeho jedinečné cíle, hodnoty, postoje, přesvědčení), zpravidla v důsledku mimořádného spirituálního zážitku. Jeho příčinou mohou být též mimořádné stavy vědomí, mystické, paranormální či jiné neobvyklé zážitky. Člověk se jimi může cítit ohrožen nebo má kvůli nim potíže se zvládáním každodenního života.

Psychologové a psychiatři jsou zpravidla při setkání s výše uvedenými symptomy velmi obezřetní, neboť psychospirituální krize v mnohém připomínají vážné duševní poruchy z okruhu psychóz.

Ke klíčovým znakům odlišujícím psychospirituální krizi od psychóz patří především schopnost klienta i v průběhu dramatických prožitků schopnost připustit, že proces může vycházet z vlastní psýché.

Je důležité snažit se udržovat v rovnováze myšlení, cítění, vnímání a intuici, vyvažovat racionální a irocionální složku své osobnosti.

Myšlenky a pocity jsou racionální, protože myšlenka nám definuje „co to je“ a pocit této myšlence dává hodnotu, náš osobní význam. Racionální člověk je schopen se sám omezit v realitě,  umí se vymezit a zná své limity.

Vjem a intuice jsou iracionální – zdrojem je nevědomí a bezprostřední dění. Nezávisle na konvencích a morálce je iracionalni člověk  vymezen psychózou, která ho limituje, protože není schopen se sám sebe vymezit v realitě,
realita je silnější než on. Ztrácí tak svoji identitu a integritu.

Psychospirituální krize mívá relativně náhlý nástup, před kterým jedinec nemívá trvalejší potíže s navazováním vztahů a uplatněním ve společnosti.

Naopak projektování vnitřních obsahů na vnější osoby či události, déle trvající identifikace s těmito obsahy (např. „Jsem spasitel!“), přítomnost pronásledujících hlasů a bludů nebo destruktivní a sebedestruktivní tendence jsou indikací pro upřednostnění tradičních léčebných postupů.

Projevy jsou velice individuální a mohou  se vzájemně kombinovat či přecházet z jednoho na druhý:

Komunikace s duchovními průvodci a “channeling” – setkání s bytostmi, nehmotného charakteru, jež zaujímají pozici učitele , průvodce, ochránce.informace jsou sdělovány pomocí hlasů a přímých myšlenkových pochodů, osoba je v transu a informace zapsány jsou spolehlivé.

Krize z otevření mimosmyslového vnímání – ESP– příval informací z neobvyklých zdrojů/ intuice , telepatie, jasnovidnost/, nejdramatičtější OOBE.

Probuzení kundaliní – hadí síly, /tvořivé kosmické energie/, jež se může aktivovat meditací, specifickými cvičeními, porodem. Její aktivací dochází k vzestupnému očiš»ování od traumatických zážitků na úrovni čaker, až po krije – nejdramatičtější fyzické a duševní projevy./ bezděčné pohyby, třesy, vibrace, záškuby, pocity elektřiny v těle, brnění, nárazy energie, pseudonemoci, poruchy příjmu potravy, zaujímání jog. pozic/asán/,muder, strach ze smrti a šílenství, , kolísání nálad, pocity úzkosti, hněvu, viny, deprese, zvýšené soucítění a nepodmíněná láska, neschopnost spát, vidění světla, hlasy, upadání do transu.

Psychologická obnova prostřednictvím návratu do centra psýchy – PSK vyhlíží jako kolosální bojiště, bitva mezi silami dobra a zla, jedinci jsou plně zaujati motivy smrti, zabíjení, obětování, mučednictví a posmrtného života. Sami pak prožívají jako centrum všeho dění, ztotožňují se s velkými vůdci světa, spasiteli, pány vesmíru.

Stavy posedlosti – jedinec má pocit , že jeho duše byla zachvácena a že je kontrolována jinou bytostí, zdá se jim, že je napadá, působí v nich zmatek, jde o jakousi démonickou bytost, zlého člověka, který se jich zmocnil prostřednictvím černé magie. Jedinec pak trpí antisociálními projevy, protizákonné jednání, vražedná agrese, sebedestrukce , deprese, sexuální promiskuity, deviace, drogy,

Šamanská krize – přes tzv. “šamanskou nemoc” k zážitku smrti a znovuzrození – prožitím této krize se člověk stává šamanem a je velice váženou osobou. Lidé v PSK napodobují rituály a jiné praktiky šamanů.

Zážitek blízkých setkání s UFO – setkání může vyvolat vážnou emoční a intelektuální krizi

Zážitky blízké smrti – zážitky spojené s umíráním a smrtí / egyptská a tibetská Kniha mrtvých,

Zážitky sjednocující vědomí (“vrcholné zážitky”) – jedinec prožívá pocit rozplynutí hranic vlastní osobnosti, a následné sjednocení s druhými lidmi, přírodou , nebo celým vesmírem.

Zážitky z minulých životů – aktivace centrálního archetypu, zážitky z jiných historických období a jiných zemí. Vynoření karmického prožitku může vysvětlit nepochopitelné aspekty našeho života.

Pokud prožíváte nebo jste prožili něco podobného a nemáte to komu říct – napište mi.

Inka Tichá

720 395 407

inka@kranio-ostrava.cz